Huoli totuudenjälkeisyydestä on kiinteä osa liberaalin julkisuuden dynamiikkaa

Uusien viestintätekniikoiden vaikutukset. Massojen arvaamattomuus. Huoli demokratiasta. Autoritarismi. Faktojen ja järjen kohtalo. Propaganda.

1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, kun sosialismi ja fasismi haastoivat liberalismia ja lännen demokraattisia markkinayhteiskuntia, keskustelua demokratian ja julkisuuden tilasta hallitsivat tutunoloiset teemat.

Silloinkin elettiin rakennemuutoksen ja kuohunnan aikaa. Talouskriisi koetteli yhteiskunnallista vakautta, ja poliittisen elämän ulkopuolella pidetyt ihmisryhmät, kuten naiset ja urbanisoituneiden yhteiskuntien työväenluokka, koettelivat keskiluokkaisen valkoisen miehen asemaa julkisen elämän itseoikeutettuna dynamona.

Murrosten aika heijastui liberaalien eliittiryhmien huoleksi julkisen keskustelun tilasta ja viestinnän vaikutuksesta ihmisiin. Julkisen mielipiteen käsite, joka vielä 1800-luvulla kohotettiin ylvääseen asemaan nousevan keskiluokan kamppailussa yksinvaltiutta ja epädemokraattisia rakenteita vastaan, kääntyi tarkoittamaan alaluokkien vaarallista kyvyttömyyttä rationaaliseen ajatteluun.

Julkisesta mielipiteestä tuli huolenaihe. Se oli manipuloitavissa demokratian vastaisiksi intohimoiksi pr-tekniikoilla, joiden käyttöä julkisuudenhallinnan ammattilaiset olivat harjoitelleet pelottavalla menestyksellä ensimmäisessä maailmansodassa.

Liberaali julkisuus oli kriisissä. Klassisen liberalismin perusperiaatteet – sanan- ja julkaisunvapaus – eivät taanneetkaan ajatusten markkinapaikkaa, jossa totuus ja järki lopulta voittavat, vaan ne johtivat arvaamattomaan ja räjähdysherkkään viestintäympäristöön, jossa väkijoukot olivat demagogien ja sensaatiohakuisen kaupallisen lehdistön armoilla.

Julkisuutta oli ryhdyttävä sääntelemään ja kontrolloimaan. Pelkkä vapaa sana ei enää riittänyt, vaan rinnalle tarvittiin julkisen keskustelun moderointia ja hallintaa.

Tässä liberaalin julkisuuskäsityksen uudelleenmuotoilussa keskeisessä asemassa olivat lehdistön professionalisoituminen ammattimaiseksi tiedonvälitykseksi eli journalismiksi sekä valtion roolin vahvistaminen viestinnän sääntelyssä.

Professionaalisen journalismin synnyn osalta keskeistä oli lehdistön irrottautuminen politiikasta. Pikkuhiljaa lehdet katkoivat siteitään puoluepolitiikkaan ja muuttuivat kollektiivisten poliittisten identiteettien ylläpitäjistä ammattimaisiksi tiedonvälittäjäksi.

Objektiivinen journalismi – suurin piirtein sellaisena kuin me sen nykyään tunnemme – syntyi ja omaksui muiden keskiluokkaisten professioiden tavoin normiston ja ammattietiikan, joihin sitoutumalla se saattoi palvella poliittisten ryhmittymien sijasta julkista, yhteistä hyvää.

Journalismin synty merkitsi oleellista muutosta liberaalin julkisuuden luonteessa. Siinä missä ideologisiin kantoihin sitoutuneet lehdet toimivat julkisuudessa poliittisten ryhmien äänenkannattajina, merkitsi ammattimaisen journalismin synty siirtymää portinvartioidun julkisuuden aikaan.

Journalistista tuli säällisen julkisen keskustelun teknokraatti, jonka syynin läpi näkemyksen tai mielipiteen oli päästävä ennen kuin se tavoitti massayleisön.

Myös valtion oli omaksuttava entistä vahvempi rooli viestinnän ja julkisuuden sääntelyssä. Euroopassa tämä näkyi ennen kaikkea julkisten yleisradioyhtiöiden syntynä. Ne alkoivat kasvattaa keskiluokkaisen normin mukaisia sivistyskansalaisia ideologiset ja luokkajaot ylittävän yhteisen edun nimissä.

Myös Yhdysvalloissa, jossa yleisradiotoiminnan perinne on tunnetusti heikko, valtio alkoi säännellä viestintää. Kaupallisten televisiokanavien uutistoimintaa säänneltiin muun muassa asetuksilla, jotka edellyttivät poliittisten näkemysten tasapuolista kohtelua.

Tämänkaltainen liberaali julkisuus on murentunut kiihtyvällä tahdilla jo muutaman vuosikymmenen ajan. Viestintäpolitiikassa on tehokkuuden ja innovaatioiden nimissä haluttu purkaa sääntelyä ja valtion roolia. Tämä on nostanut uudelleen esiin huolen journalismin viihteellistymisestä ja tiedonvälityksen liiasta sensaatiomaisuudesta.

Samaan aikaan journalismin liiketoimintamallien kriisi ja internet ovat romahduttaneet journalistien aseman julkisuuden portinvartijoina. Profession hyveille kintaalla viittaavat vale- ja vihauutissivustot nojaavat faktojen ja järjen sijasta poliittiseen vastakkainasetteluun, jota globaali finanssikriisi ja sen jälkihoito austerity-kuureineen lietsovat.

Portinvartijan voi ohittaa kuka tahansa, jolla on älypuhelin.

Journalistit ovat toistaiseksi vastanneet kriisiin peräänkuuluttamalla alan perushyveitä – totuudellisuuttaja vastuullisuutta–, vaikka hyytävä perusongelma vaikuttaisi olevan pikemminkin se, että ammattimaisen journalismin peruspilarit sulavat hurjaa vauhtia.

Taloudelliset ja teknologiset murrokset jäytävät journalismin liiketoiminnallista pohjaa ja yksinoikeutta tiedon popularisointiin, ja samalla taloudellinen ja poliittinen polarisaatio kurittaa sitä konsensushakuista keskiluokkaa, jota journalismi on perinteisesti puhutellut.

Näin kriisin koettelemassa lännessä ollaan jälleen ”totuudenjälkeisyyden” äärellä. Internet, joka vielä joitain vuosia sitten tarkoitti suurta demokraattista mahdollisuutta, näyttäytyykin yhä useammin uhkana, joka on pantava kuriin.

Vajaat sata vuotta sitten totuudenjälkeisyyteen reagoitiin perustamalla yleisradioyhtiöitä ja ottamalla kokonaisia viestintätekniikoita valtion hoteisiin. Nyt luotamme ennen kaikkea medialukutaidon lisäämiseen ja siihen, että julkisuutemme kolonisoineet teknojätit, kuten Google ja Facebook, alkavat käyttäytyä vastuullisesti ja rukata algoritmejaan.

En ole aivan vakuuttunut siitä, että tämä riittää.

One thought on “Huoli totuudenjälkeisyydestä on kiinteä osa liberaalin julkisuuden dynamiikkaa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s